Privacy policy

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Good Girls Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.12.2020. Viimeisin muutos 01.12.2020.

§1 Rekisterinpitäjä
Good Girls Oy
Satakunnankatu 22
FI-33210 Tampere
hej@hejbuddy.com

§2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Good Girls Oy
hej@hejbuddy.com

§3 Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri.
Good Girls Oy:n tietosuojakäytäntö koskee seuraavia kategorioita:
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka käyttävät Good Girls Oy:n palveluita
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ottavat yhteyttä Good Girls Oy:seen sähköpostin tai verkkosivujen kautta
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka tilaavat tuotteita Good Girls Oy:n verkkokaupasta
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka työskentelevät Good Girls Oy:lle tai hakevat töitä Good Girls Oy:lta

§4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
‚Äď henkil√∂n suostumus
‚Äď sopimus, jossa rekister√∂ity on osapuolena
‚Äď rekisterinpit√§j√§n oikeutettu etu (asiakassuhde tai ty√∂suhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, asiakaskokemuksen kehittäminen markkinointi ja Good Girls Oy:n sisäiset tutkimukset asiakaskokemuksista. 

§5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavien tiedostojen tiedot voivat sisältää seuraavia henkilötietoja: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset verkkokaupassa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot suoritukseen vaikuttavat tiedot kuten allergia.

§6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa tietojenluovutus tapahtuu lähtökohtaisesti asiakkaan toimesta. Tiedonkeruuseen voidaan käyttää myös evästeitä ja muuta teknologiaa.

§7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin asiakasta ei voida tunnistaa tai tiedon julkaisusta on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle käsiteltäväksi Suomen henkilötietolain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti

Mahdolliset tahot, joille tietoja voidaan luovuttaa ovat Good Girls Oy:n osakkuusyhtiöt, Good Girls Oy:n työntekijät, kolmannet osapuolet kuten pilvipalveluiden tarjoajat sekä tahot jotka auttavat Good Girls Oy:tä täyttämään sen lakisääteiset velvoitteet.

§8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti niin fyysisesti, elektronisesti kuin hallinnollisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, mutta huomautamme että verkkopalvelut eivät ole aina turvallisin vaihtoehto. Good Girls Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

§9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

§10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteriss√§ olevalla henkil√∂ll√§ on oikeus pyyt√§√§ h√§nt√§ koskevien henkil√∂tietojen poistamiseen rekisterist√§ (‚ÄĚoikeus tulla unohdetuksi‚ÄĚ). Niin ik√§√§n rekister√∂idyill√§ on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkil√∂tietojen k√§sittelyn rajoittaminen tietyiss√§ tilanteissa. Pyynn√∂t tulee l√§hett√§√§ kirjallisesti rekisterinpit√§j√§lle. Rekisterinpit√§j√§ voi pyyt√§√§ tarvittaessa pyynn√∂n esitt√§j√§√§ todistamaan henkil√∂llisyytens√§. Rekisterinpit√§j√§ vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa s√§√§detyss√§ ajassa (p√§√§s√§√§nt√∂isesti kuukauden kuluessa).